آشنایی با مبانی رمان

مدرسه داستان دوره آشنایی بامبانی رمان را  با حضور محمدجواد جزینی برگزار می کند. در این دوره آموزشی هنرجویان درمدت ده جلسه (یک ساعت ونیم) نوشتن رمان  کارگاهی فرا می گیرند.

سر فصلهای دروس این دوره :

مساله رمان وتفاوت های آن با داستان کوتاه

مساله ساختاردراماتیک رمان(تصریحی، تلویحی، مسکوت مانده)

عنصر پیرنگ و باز شناساسی طراحی کشمکش و انواع آن

پترن شناسی رمان و الگو های داستانی

مساله مکان و پرسپکتیو در فضا سازی

شیوه های روایت(روایت خطی ، روایت غیر خطی، روایت موازی)

پرداخت شخصیت انواع و بازشناسی پترهای شخصیت

انتخاب زاویه دید( اول شخص، شخص دوم ، سوم شخص ، اول شخص جمع و..)

مساله شروع و شکل های آغاز رمان

عنوان فصل بندی و باز شناساسی شیوه های فصل بندی رمان

مساله پایان وانواع پایان رمان

مساله دلزدگی صفحه چهل

بازنویسی مساله