انتشارات مدرسه داستان بزودی فعالیتش را آغاز می کند

انتشارات مدرسه داستان با هدف نشرمتون داستانی راه اندازی می شود.نشر می کوشد آثارهنرجویان مدرسه داستان را در اولویت چاپ قرار دهد.
  • انتشار سالانه آثارهنرجویان برگزیده به صورت کتاب
هرساله آثار برگزیده هنرجویان  دوره های آموزشی مدرسه داستان درصورت تمایل ،زیر نظرشورای کارشناسی نشر ، به صورت کتاب منتشرمی شود.
  • انتشار آثارآموزشی درباره داستان
این أثار زیر نظرشورای کارشناسی نشر«انتشارات مدرسه داستان»  انتخاب و منتشرمی شود.
  • انتشار مجموعه داستان های گویا به شکل سی دی با صدای داستان نویسان معاصر