انتشارات مدرسه داستان

انتشارات مدرسه داستان به زودی فعالیتش را آغاز می کند

الویت کاری این نشر مباحث نظری داستان وانتشار آثار هنرجویان مدرسه داستان است.