تبریک به نویسنده گرامی نشاط داودی

داستان “ثواب” نوشته “نشاط داودی”
موفق به کسب مقام دوم و لوح افتخار در نوزدهمین جشنواره ادبی صادق هدایت شد.