دوره آشنایی با نویسندگی برای نوجوانان

مدرسه داستان در کنار فعالیت های اموزشی برای بزرگسالان بخشی هم برای نوجوانان دارد.

در این دوره ها مدرسان متخصصی با درنظر داشتن مخاطبان خود آنها را با مبانی نوشتن آشنا می کنند.

در این دوره آموزشی هنرجویان درمدت ده جلسه (یک ساعت ) شیوه های نوشتن و ابزار های نوشتن  را به شیوه کارگاهی فرا می گیرند.

سر فصلهای درسی این دوره:

آشنایی‌ با مفهوم زبان معیار
آشنایی‌ با ابزار های نوشتن
شناخت  توصیف و کارکرد های آن
شناخت کنش و کارکرد های آن
آشنایی‌ با مفهوم ایده و راههای پیدا کردن ایده
راههای پیدا کردن سوژه داستانی

برای ثبت نام: