داستان نامه منتشر شد

داستان نامه منتشرشد. شماره پنجم داستان نامه (تابستان۱۴۰۰)
مدیر مسئول محمدجواد جزینی. زیرنظر شواری سردبیری(علیرضاجوانمرد،فاضله فراهانی،امیرحسین مصلی،مریم شیرازی و صادق عباسی) با آثاری از نسترن مکارمی،مینا حسنی، یلیرضا محمودی ایرانمهر،سیدهادی موسوی،فاضله فراهانی،شهلا رضا سلطانی،محمدتقی حسن زاده توکلی، مهسا شمسی پور،سحر مروج،سمیه کاتبی مدیر داخلی نسیم اسدی. مدیرهنری صادق عباسی ولدی. ویراستار فرزانه داوودی. صفحه بندی:سجاد عباسی دیگر همکاران این شماره: دکتر ستایش سادات صلواتیان و نیلوفر اجری.

داستان نامه – شماره پنجم