دوره همی نوروزی در مدرسه داستان

دورهمی مجازی مدرسه داستان پنجمین روز نوروز برگزار می شود.لینک پیوند در گروه های کلاسی در اختیار اعضای مدرسه قرار خواهد گرفت.

برنامه های این نشست

داستان خوانی. گزارش فعالیت های رادیو داستان وداستان نامه و جشنواره بوف. وپرسش و پاسخ های تخصصی