مدرسه داستان برای دوره های غیر حضوری هنرجو می پذیرد