مدرسه داستان برای آشنای بیشترهنر جویان  با داستان های برگزیده ایران و جهان کتابخانه صوتی داستان  کوتاه را سامان داده است. دراین کتابخانه هنر جویان درکوتاه ترین وقت و آسان ترین شیوه می توانند، از بهترین نمونه های داستان کوتاه ایرانی و خارجی را در فایل های صوتی استفاده کنند.