نشریه داستان نامه یک مجله الکترونیکی است که در مدرسه داستان ارایه می شود

این نشریه ریر نظر شورای سردبیری اداره می شود

شماره صفر

خرداد نود و یک

با آثاری از: حامداسماعیلیون.جویس کریس. فرشته نوبخت.محمدجواد جزینی. نداکاووسی.آیت دولت شاه…

شماره اول (ویژه رئالیسم جادویی)

شهریورنود و یک

با آثاری از:عبداله کوثری.فیروزجلالی زنوزی.محمدجواد جزینی.آیت دولت شاه.افسانه احمدی. رامبد خانلری و..

ویژه نامه شب های تابستان

رامبد خانلری.افسانه احمدی. قبادآذر آیین.ویدا رهبر. علیرضا بابایی. علی کرمی .

 

شماره سوم (ویژه سیمین دانشور و روایت زنانه)
بهمن نودو یک
با آثاری از:غلامرضا امامی.قبادآذر آیین.محمدجواد جزینی. میترا الیاتی. لیلا باقری .علیرضا ایرانمهر.مصطفی علیزاده و..

شماره چهارم (ویژه راویان شگفت)

اردیبهشت نود و شش

با آثاری از: محمدجواد جزینی. افسانه احمدی. سیامک گلشیری. بهاره ارشد ریاحی.رامبد خانلری.مژده الفت مصطفی علیزاده و…

شماره دوم (ویژه کافکا )

آذر نود و یک

اردیبهشت نود و شش

با آثاری از:اسد الله امرایی.شیوامغانلو. محمدجواد جزینی. افسانه احمدی.سیامک گلشیری. بهاره ارشد ریاحی.رامبد خانلری.مژده الفت و.

شماره پنجم داستان نامه (تابستان۱۴۰۰) مدیر مسئول محمدجواد جزینی. زیرنظر شواری سردبیری(علیرضاجوانمرد،فاضله فراهانی،امیرحسین مصلی،مریم شیرازی و صادق عباسی) با آثاری از نسترن مکارمی،مینا حسنی، یلیرضا محمودی ایرانمهر،سیدهادی موسوی،فاضله فراهانی،شهلا رضا سلطانی،محمدتقی حسن زاده توکلی، مهسا شمسی پور،سحر مروج،سمیه کاتبی مدیر داخلی نسیم اسدی. مدیرهنری صادق عباسی ولدی. ویراستار فرزانه داوودی. صفحه بندی:سجاد عباسی دیگر همکاران این شماره: دکتر ستایش سادات صلواتیان و نیلوفر اجری.
برای دانلود

داستان‌نامه