مدرسه داستان برای آشنای هرچه بیشترهنرجویان با داستان های برگزیده ایران و جهان«کتابخانه مجازی » را سامان داده است. هنرجویان دوره های آموزشی درهرمرحله با عناصر داستانی آشنا می شوند.کارشناسان اعتقاد دارند هنرجویان میبایست برای هر کدام ازعناصر،داستان های موفقی را مطالعه کنند. خوانش این آثار به آنها کمک می کند مباحث تئوریک را آسانتر و دقیق تردرک کنند.ازآن جا که ممکن است تهیه این داستان ها برای برخی ازهنرجویان دشوار و وقت گیر باشد، این آثار درکتابخانه مجازی گرد آمده است.

در این بخش هنر جویان در کوتاه ترین وقت و آسان ترین شیوه می توانند، بهترین نمونه های داستان کوتاه ایرانی و خارجی را مطالعه کنند.

«کتابخانه مجازی » به طور دایمی  با داستان های جدید به روز می شود.