رادیو داستان یک رادیوی اینترنتی است که به طور هفتگی در زمینه ادبیات داستانی برنامه تولید و پخش میکند.

رادیو داستان تشکلی مردم نهاد است که کلیه برنامه ها  وفعالیت های آن با مشارکت داوطلبانه اعضا ودوستداران ادبیات داستانی شکل می گیرد.

هدف از تاسیس این رادیو را  ایجاد فضای ادبی مناسب جهت ارتقاء سطح گفتمان ادبی ،ایجاد زمینه مناسب برای تجلی و شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها، انتشار مقاله های علمی، پژوهشی، تحلیلی ادبیات  داستانی و ایجاد محیط بحث و تبادل اطلاعات درباره ادبیات داستانی و… بر شمرد.
 رادیو داستان  هر دو هفته یک بارمهیای پخش می شود.

 

قسمت اول رادیو داستان

برنامه یکم: با آثاری از ارنست و همینگوی.محمدجوادجزینی.روایت هزارو یک شب

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره دوم: با آثاری ازآنتوان چخوف. شری پله میر. صادق هدایت . روایت هزارو یک شب

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره سوم: با آثاری از اندرو ای هانت. شرلی جکسون. رضا علی پور. روایت هزارو یک شب

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره چهارم: با آثاری از گابریل گارسیا مارکز. لیلا باقری. دیوید میر. روایت هزارو یک شب

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره پنجم: با آثاری از خورخه لوییس بورخس. عماد رضایی نیک .روایت هزارو یک شب

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره ششم: با آثاری از ایتالو کالوینو . شیما صمدی. جفری وایت مور .روایت هزارو یک شب

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره هفتم: با آثاری از محمد علی جمال زاده. علیرضا جوانمرد. روح الله کریمی . روایت هزارو یک شب

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی .عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره هشتم: با آثاری از فرانتس کافکا . نرگس قوی زری .روایت هزارو یک شب

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره نهم : با آثاری از صادق چوبک . فایزه شکیبا. آلن ای میر .روایت هزارو یک شب

 زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره دهم: با آثاری از میک جکسون . بهاره رضایی. روایت هزارو یک شب زیر

 نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره یازدهم: با آثاری از ابوالفضل بصیری. رابینرانات تاگور. روایت هزارو یک شب

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره دوازدهم: با آثاری از وودی آلن.محمد صاحبی .روایت هزارو یک شب.

 زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره سیزدهم: با آثاری از هانریش بل . ندا حمیدی نژاد . روایت هزارو یک شب

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره چهاردم: با آثاری از چارلز بوکوفسکی. یاسمن شکر گزار .روایت هزارو یک شب

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره پانزدهم: با آثاری از جلال آل احمد. عارفه خان محمدی. روایت هزارو یک شب

 زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره شانزدهم: با آثاری از کامیلو خوزه سلا . فاطمه زارعی .روایت هزارو یک شب

 زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره هفدهم: با آثاری از بهرام صادقی . مولود قضات. روایت هزارو یک شب

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره هیجدهم: با آثاری از جان اشتاین بک زهره مسکنی.روایت هزارو یک شب

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره نوزدهم: با آثاری از اسلاومیرموزک . مریم گلابی .روایت هزارو یک شب زیر

 نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره بیستم: با آثاری از آندره کدروس. شیوا مقانلو. روایت هزارو یک شب

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره بیست و یکهم: با آثاری از ایساک بشویس سینکر. زهرا مبلغ .روایت هزارو یک شب

 زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره بیست و دوم: با آثاری از هانس بندر. سمانه قاسمی .روایت هزارو یک شب

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره بیست وسوم: ویژه یک سالگی رادیو داستان

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره بیست و چهارم: با آثاری ازدرنیک دمیرچیان هاپ ای تورس .روایت هزارو یک شب

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری

شماره بیست و پنجم: با آثاری از خوان رولفو. محمد هادی موسوی.روایت هزارو یک شب

زیر نظر محمدجواد جزینی

شورای سردبیری : روح الله کریمی . محمد صاحبی. عماد رضایی نیک. ابوالفضل بصیری